සදහම් දැනුම

 

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |

   |2016 |2017 |
  • සදහම් දැනුම
    ප්‍රශ්නය – මහණෙනි, මහාමේඝය (වර්ෂාව) සියලු සම්පත් ළඟාකර දෙන්නේද? එසේම සත්පුරුෂයන්ගේ දන්දීමද බොහෝදෙනාට හිත සුව පිණිස වෙයි. දන්දීමෙහි යහපත් සත්ගුණයෙන් සුදුසු අංග මොනවාද?
    (බුදුසරණ 2017.01.05)